• ראשי
  • תוכנית עסקית לדוגמא

תוכנית עסקית לדוגמא

להלן תובא בפניכם תוכנית עסקית לדוגמא לשימושכם. התוכנית העסקית לדוגמא תוצג בצורה של תבנית אשר תכלול את הפרקים החשובים אשר יש לכלול בתוכנית עסקית. חשוב לציין כי תוכנית עסקית לדוגמא היא בסיס אשר בו יש להכניס התאמות נדרשות בהתאם לטיבו ולאופיו של העסק, לענף בו הוא פועל ובהתאם למטרות של היזמים או בעלי העסק.

הכנת תוכנית עסקית היא תהליך חשוב והכרחי אשר מטרתו העיקרית איננה מסתכמת אך ורק ביצירת מסמך עסקי. תהליך הכנת התוכנית העסקית מוביל אותנו לקיים חשיבה מקיפה, לאסוף נתונים, לנתח מידע ולבצע מחקר יסודי. לתהליך המחקר חשיבות רבה להצלחתו של המיזם או העסק בהמשך. הכנת תוכנית עסקית מחייבת בין היתר ללמוד ולהכיר את השוק ואת המתחרים, להגדיר את האסטרטגיה העסקית ולערוך תכנון פיננסי יסודי. במהלך עבודת ההכנה והמחקר לתוכנית העסקית עשויים להתגלות מכשולים וסיכונים שלא חזינו בשלב הראשוני אך גם הזדמנויות חדשות. תוכנית עסקית ראויה תנתח את הפוטנציאל העסקי של המיזם או העסק ותשפוך אור לגבי כדאיותו הכלכלית ולגבי סיכויי הצלחתו.

התוכנית העסקית לדוגמא אשר תובא להלן תכלול את הפרקים הנכללים בדרך כלל בתוכניות עסקיות וכן את הנושאים החשובים בכל אחד מהפרקים. כדי להכין תוכנית עסקית רצינית לא יהיה זה מספיק להתבסס על תוכנית עסקית לדוגמא ורק לשנות את שם העסק ואת המוצר. אין מנוס מאיסוף נתונים ומידע וביצוע מחקר מקדים אשר יבססו את הניתוח והתכנון המוצגים במסמך התוכנית העסקית.

 

תוכנית עסקית לדוגמא:

1. תמצית מנהלים

זהו הפרק החשוב ביותר בתוכנית העסקית. אורכו של פרק תמצית המנהלים אינו צריך לעלות על שניים-שלושה עמודים והוא צריך לתמצת את עיקרי התוכנית העסקית. את פרק תמצית המנהלים כותבים אך ורק לאחר השלמת כתיבתה של כלל התוכנית העסקית. מומלץ להשקיע מחשבה רבה בבנייתו של פרק תמצית המנהלים מאחר שפרק זה יקבע האם מקבלי התוכנית העסקית (בעיקר משקיעים ונותני האשראי פוטנציאליים) יזרקו אותה לסל הגריסה או שיעברו לקרוא את יתר הפרקים.

 

תמצית המנהלים תכלול בדרך כלל :

תאור קצר של העסק והענף

תאור המוצר או השירות, אפיון הלקוחות, סקירת מאפייני הענף ומגמותיו

ההזדמנות העסקית והחזון העסקי למימושה

האסטרטגיה העסקית ותוכנית השיווק

תחזית ההכנסות

הצגת היזמים או מנהליו של העסק – ניסיון קודם והכשרה

תוכנית פיננסית הכוללת:

דוח רווח והפסד חזוי

דוח תזרים מזומנים חזוי

נקודת איזון וניתוח רגישות

הצגת צורכי המימון ומקורות המימון

הצעת היזמים או בעלי העסק למשקיעים או לנותני האשראי

 

2. הצגת העסק או המיזם

תאור הרעיון העסקי

מטרות ויעדים – חזון עסקי ותוכניות לעתיד

תאור קצר של שוק המטרה

תאור קצר של הסביבה הענפית ומגמות ענפיות

הצגת המוצר אשר בכוונתנו למכור או השירות שבכוונתנו לספק

מאפייני המוצר/השירות

תועלות המוצר/השירות מבחינת הלקוח

יתרונות יחסיים של המוצר/שירות ביחס לחלופות קיימות

ההיסטוריה של העסק (אם קיימת) או עיקרי התוכנית למיזם המתוכנן

גורמי מפתח להצלחה

 

3. השוק והסביבה העסקית

סקירת השוק והענף והערכת הפוטנציאל שלהם

מגמות בענף ותחזיות עתידיות

הגדרת הלקוחות וערוצי ההפצה – לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים, לקוחות בארץ, לקוחות בחו"ל

מאפיינים של הלקוחות – לרבות מאפיינים דמוגראפיים של לקוחות פרטיים

תאור צורכי הלקוחות למוצר/לשירות

חסמי כניסה לשוק – נושאי רגולציה, השקעות וכו'

תאור המתחרים העיקריים – לרבות ניתוח חוזקות וחולשות ביחס לעסק שלנו

פתרונות ומוצרים חלופיים בהיבט של מחיר, איכות, שירות וכו'

רמת התחרות בענף

4. הגדרת האסטרטגיה העסקית ותוכנית השיווק

תאור אסטרטגיה עסקית – הגדרת אבני דרך להשגת היעדים האסטרטגיים

תאור מודל ההכנסות העסקי

תוכנית שיווק מפורטת – היערכות הנדרשת על מנת להגיע ללקוחות ולבצע מכירות: קידום מכירות, פרסום ובחירת מדיות הפרסום המתאימות, יחסי ציבור, שיווק ופרסום ON LINE  ו – OFF LINE, העסקת אנשי מכירות, הפצת קטלוגים, תערוכות וכנסים.

הגדרת תקציב השיווק והפרסום

מיצוב ומיתוג המוצר/השירות

הגדרת מדיניות המחרה – אסטרטגיית קביעת מחירי המכירה של המוצר/השירות

השפעת מיקום הפעילות על הלקוחות – ערוצי הפצה ונקודות מכירה

תחזית מכירות – חודשית, שנתית וכן פירוט הנחות מבססות

 

5. תוכנית תפעולית

 

בפרק זה נכלול התייחסות להיבטים שונים בניהול עסק לרבות:

תאור מערך הייצור והרכש ופירוט ההשקעות הנדרשות להקמתו – לרבות הערכת עלויות רכישת חומרי גלם ועלויות ייצור

פריסה גיאוגרפית

ניתוח היבטי תמחיר וניתוח עלויות

מצבת כוח אדם נדרשת

עלויות העסקה של העובדים

איתור ספקים רלוונטיים – איתור מקורות רכש של המוצר או חומרי הגלם המרכיבים אותו וכן ספקי ציוד.

ניהול מלאי

תהליך בקרת איכות

תהליכי ייבוא וייצוא (במידת הצורך)

שירות שלאחר המכירה – הובלה, אחריות, תמיכה ושירות לקוחות

היבטים טכנולוגיים

מיקור חוץ של תהליכים

כיסויים ביטוחיים נדרשים לעסק

היבטים משפטיים וחוקיים (רגולציה) – רישיונות והיתרים, דרישות רגולציה, נושאי בריאות ואיכות סביבה

ניהול הון חוזר ומדיניות אשראי לקוחות וספקים

נוהל גביית חובות מלקוחות

נוהל תשלומים לספקים

 

6. הצגת היזמים/המנהלים של העסק

תאור הכשרתם וניסיונם של היזמים והמנהלים

פירוט יועצים מקצועיים מהותיים למיזם או לעסק

 

7. תוכנית פיננסית

בפרק זה יש לכלול גם את הנחות העבודה שבבסיס התוכנית הפיננסית

הצגת נתונים היסטוריים (במידה שקיימים) וניתוחם העסקי – במידה שקיימים נתונים פיננסיים היסטוריים יש לוודא את חיבורם ההגיוני לתחזיות הפיננסיות העתידיות.

תחזית ההכנסות – לשניים עשר החודשים הקרובים ולכל אחת משלוש-ארבע השנים שלאחר מכן

תחזית דוח רווח והפסד – חודשי לשניים עשר החודשים הקרובים ולכל אחת משלוש-ארבע השנים שלאחר מכן.

תחזית תזרים המזומנים – לשניים עשר החודשים הקרובים ולכל אחת משלוש-ארבע השנים שלאחר מכן

מאזן חזוי – לסוף השנה הראשונה

ניתוחי רגישות ונקודת איזון

פירוט עלויות ההקמה וההשקעות הנדרשות

תאור צורכי המימון (לרבות צרכי מימון הון חוזר) ומקורות המימון (השקעת היזמים בהון, גיוס הון ממשקיעים, מימון מנותני אשראי, אשראי ספקים וכו').

במידה שבכוונתנו לגייס אשראי נכלול גם את:  סכום הלוואה, ייעוד הכספים, היעדים להשגה, בקשה לתנאי החזר והביטחונות המוצעים.

 

במידה שבכוונתנו לגייס הון ממשקיעים נכלול גם את: סכום הכסף נדרש בטווח קצר, סכום הכסף נדרש בטווח הארוך, ייעוד הכספים, תשואה צפויה על ההשקעה ואסטרטגיית מימוש (הנפקת מניות, מכירת מניות החברה, חלוקת דיבידנד) אחוזים מוצעים בעסק, אבני דרך לבקרה שמציעים היזמים, מידע פיננסי שידווח למשקיעים, מעורבות המשקיעים הניהול ובקבלת החלטות.

 

8. נספחים לתוכנית העסקית

 

בנספחים לתוכנית העסקית יכלל מידע המספק תמיכה נוספת לתוכנית העסקית כגון פירוט טכנולוגי נרחב יותר, מחקרי שוק שבוצעו וכו'.

 

אם הגעתם לכאן אז בהחלט לא מומלץ לכם להחמיץ את קריאת המדריך המעשי להכנת תוכנית עסקית >>

——————————————————-

 

מטרותיה העיקריות של תוכנית עסקית הן בחינת הכדאיות והפוטנציאל העסקי, גיוס הון ואשראי וכן לשמש ככלי ניהולי רב ערך למחקר, לתכנון ולבקרה. תוכנית עסקית לדוגמא היא תבנית כללית שיש לבצע לגביה התאמות נדרשות בהתאם לכל עסק ולכל ענף.

 

לקריאה נוספת על נושאים הקשורים לתוכניות עסקיות:

 

טעויות נפוצות בתוכנית עסקית וכיצד ניתן להימנע מהן>>

טיפים לכתיבת תוכנית עסקית>>

חשיבותה של תוכנית עסקית בהקמת עסק חדש>>

תוכנית עסקית למסעדה>>

הלוואות לעסקים קטנים >>

יזמות עסקית >>

תוכנית עסקית לאתר אינטרנט >>

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545