• ראשי
 • ניהול עסקי – מדוע ואיך לנהל תקציב בעסק

ניהול עסקי – מדוע ואיך לנהל תקציב בעסק

מדוע בכלל לנהל תקציב בעסק וכיצד משפיע התקציב על הניהול העסקי?

 

ניהול עסקי כולל מגוון של תחומי פעילות הכרוכים בניהול העסק כגון: ניהול תזרים מזומנים, ניהול עובדים, ניהול השיווק, ניהול הון חוזר, ניהול תמחיר והמחרה וניהול תקציב. בכל עסק, לא משנה מהו גודלו, יש צורך לנהל תקציב. התקציב מהווה כלי ניהול עסקי בעל חשיבות מכרעת להצלחתו של העסק. התקציב הוא מעין GPS אשר מגדיר לנו את הדרך ומאפשר לנו לגלות באופן מיידי האם אנו סוטים מהמסלול המתוכנן. חשוב לזכור כי בניית תקציב היא הבסיס לניהול עסקי תקין. תקציב הוא כלי ניהולי חיוני לתכנון, לביצוע ולבקרה.

 

ניהול תקציב בעסק כולל שני שלבים עיקריים:

 

1. שלב התכנון – זהו למעשה שלב בניית התקציב במהלכו אנו מגבשים תוכנית עבודה מעשית ומציבים לעסק יעדי ביצוע מדידים לתקופה מוגדרת.

 

2. שלב המעקב – זהו שלב ניהול הבקרה התקציבית במהלכו אנו בוחנים את הביצועים של העסק בפועל ומשווים אותם לתכנון המקורי במטרה לזהות סטיות המחייבות תגובה.

 

ניהול תקציב בעסק יסייע בשיפור הניהול העסקי בדרכים הבאות:

 

 • ·  לתכנן ביעילות את הפעילות העסקית ולהציב יעדים מדידים
 •  
 • ·  לשפר את שיעורי הרווחיות בעסק
 •  
 • ·  להקטין את הסיכונים העסקיים והפיננסיים בעסק
 •  
 • ·  להשיג שליטה קפדנית יותר על כל סעיפי ההכנסות וההוצאות בעסק
 •  
 • ·  לזהות בזמן חריגות מהתכנון ולהגיב באופן מיידי

 

 • ·  לקבל החלטות ניהוליות מבוססות על מידע איכותי ומעודכן

 

איך בונים תקציב בעסק?

 

בדרך כלל תקציב נערך לתקופה של שניים עשר חודשים אך קיימים גם תקציבים רב שנתיים או תקציבים המיועדים לפרויקטים ספציפיים. תקציב בסיסי יכלול התייחסות בעיקר להכנסות, להוצאות ולרווח הנגזר מהפחתת סך ההוצאות מסך ההכנסות. את התקציב השנתי אנו נבנה בחתך חודשי ותוך התחשבות בעונתיות עסקית, במידה שקיימת. את התקציב נוכל לבנות בגיליון אקסל פשוט למדי או שנוכל להשתמש במודול מובנה אשר לרוב קיים במערכת הנהלת החשבונות.

 

בכדי לבנות תקציב חדש יהיה עלינו להתבסס על נתוני העבר בפועל ועל תחזיות עתידיות המביאות בחשבון את יעדי הניהול העסקיים.

 

סעיף ההכנסות

 

בכדי להעריך את ההכנסות הצפויות לתקופת התקציב, יהיה עלינו לבחון קודם כל מה היו ההכנסות בפועל בתקופה שחלפה. ברוב המקרים ההכנסות בפועל ישמשו לנו כנקודת מוצא לקביעת סעיף ההכנסות בתקציב. את ההכנסות בפועל נוכל למצוא בדוח רווח והפסד, במאזני בוחן ובכל דוח הכנסות אחר בעסק.

 

כחלק מתהליך הניהול העסקי ובכדי להעריך את השינוי הצפוי בהכנסות שתכללנה בתקציב בהשוואה להכנסות בפועל בתקופה שחלפה, יהיה עלינו להביא בחשבון בין היתר את המשתנים הבאים:

 

1. מגמות אחרונות בכלכלה ובענף בו פועל העסק וכן שינויים ברמת התחרות.

 

2. אירועים מהותיים שהתרחשו לאחרונה בעסק כגון גיוס או עזיבה של לקוח מהותי או שינויים בתמהיל המוצרים/השירותים הנמכרים בעסק.

 

3. פעולות עסקיות מתוכננות אשר צפויות להשפיע על ההכנסות (השקת קמפיין פרסום חדש, תגבור מערך השיווק והמכירות, שינויים באסטרטגיית ההמחרה של מוצרי ושירותי העסק, שינויים בניהול העסקי וכדומה).

 

4. הערכות לגבי שינויים בפרמטרים מאקרו כלכליים אשר עשויים להשפיע על פעילות העסק כגון: שינויים במדד המחירים לצרכן, שינויים בשיעור הריבית ושינויים בשערי חליפין.

 

כאן המקום להדגיש כי הנחות עבודה שונות עשויות בהחלט לשנות את סעיף ההכנסות המתוקצב. יש לבחור בהנחות עבודה סבירות וריאליות ככל שניתן. בכל הנוגע לעריכת סעיף ההכנסות יש הגיון לנקוט במידה מסוימת של זהירות ושמרנות.

ככל שמתאפשר מומלץ לפלח את סעיף ההכנסות בתקציב בהתאם לאופי העסק ולדרך ניהולו. למשל פילוח לפי לקוחות, מוצרים, שווקים, אזורים גיאוגרפיים, אנשי מכירות ומחלקות בעסק. עריכת תקציב מפולח תסייע בהמשך לבחון בצורה טובה יותר מהיכן נובעות הסטיות.

 

סעיפי ההוצאות

 

בדומה לסעיף ההכנסות גם את סעיפי ההוצאות בתקציב אנו נבסס תחילה על נתוני הביצוע בפועל בתקופות קודמות. את ההוצאות בפועל בתקופה שחלפה נתקנן לצורך התקציב בהתאם לשינויים בפעילות, שינויים במחירי תשומות ובעלות עבודה, הסכמים עם ספקים וכיו"ב.

 

חשוב לשים לב להבדל בין הוצאות קבועות לבין הוצאות משתנות. הוצאות קבועות הן הוצאות אשר אינן תלויות בהיקף המכירות של העסק (לדוגמא דמי שכירות קבועים של משרד או שכר קבוע של מנהל בעסק). הוצאות משתנות הן הוצאות המושפעות באופן ישיר משינויים בהיקף המכירות (לדוגמא עלויות חומרי הגלם בייצור, עלות רכישת המוצרים הנמכרים ועלות העבודה הישירה בייצור).

 

הוצאות קבועות נוכל לכלול בתקציב בהתאם להוצאות הקבועות בפועל בתקופה שחלפה ובכפוף לשינויים המתוכננים. את ההוצאות המשתנות נוכל להעריך כנגזרת של היקף ההכנסות המתוכנן בתקציב. כך למשל אם מצאנו כי עד היום שיעור עלות החומרים בייצור מסך המכירות עמד על 30%, נוכל להניח כי עלות החומרים בייצור גם בעתיד תעמוד על 30% מסך ההכנסות בהנחה שלא צפויים שינויים במשתנים אחרים.

 

באופן דומה נעבור על כל סעיפי ההוצאות ונעדכן בתקציב את ההוצאה המתוכננת. בכל מקום בו אנו מתקשים לבנות את סעיף ההוצאה, יהיה עלינו להתחיל מהבסיס ולנתח את העלויות הצפויות.

 

כך לדוגמא לגבי סעיף הוצאות השכר בעסק יש להכין רשימה של כל העובדים המועסקים בעסק, את משכורתיהם ותנאי העסקתם. רשימה זו תסייע לנו לרכז את עלויות השכר למעסיק. את הנתונים נוכל האמורים נוכל לדלות ממערכת השכר ולהצליבה מול סעיף הוצאות השכר בדוח רווח והפסד או במאזן הבוחן.

 

הרווח הצפוי

 

הרווח המתוכנן בעסק הוא נגזרת של ההכנסות המתוקצבות פחות ההוצאות המתוקצבות. הרווח המתוקצב הוא בעצם המטרה העסקית שלשמה פועל העסק (בהנחה שאין מדובר במלכ"ר). הרווח בתקציב מסייע לנו לתכנן פעולות עתידיות כגון משיכת רווחים לבעלים וביצוע השקעות בעסק.

 

בניית תקציב לעסק חדש בהקמה

 

בניית תקציב לעסק חדש תהיה בדרך כלל מורכבת יותר מאחר שאין ביכולתנו להתבסס על נתוני העבר. יחד עם זאת ראוי לציין כי גם עסק חדש אינו פטור מניהול תקציב. את התחזיות לבניית התקציב יש לבסס על ההערכות הריאליות ביותר ולנקוט מידה מסוימת של שמרנות.

ניהול עסקי הלכה למעשה – איך מנהלים בקרה תקציבית בעסק?

 

לאחר שבנינו בהצלחה את התקציב בעסק אנו מגיעים לשלב החשוב של המעקב השוטף. בשלב זה אנו נעדכן באופן שוטף את הביצוע בפועל בכל סעיף וסעיף ונבחן האם אנו עומדים ביעדי התקציב ובמטרות העסקיות שהוצבו. הבקרה התקציבית תסייע לנו בגילוי מוקדם של סטיות לא רצויות מהתקציב ותאפשר לנו לנקוט בצעדי ניהול עסקי מתקנים.

 

אם הבקרה התקציבית מגלה לנו כי סטינו מהמסלול המתוכנן, יהיה עלינו "לחשב מסלול מחדש" ולנסות לחזור מהר ככל שניתן לדרך המתוכננת.

 

בקרה תקציבית תכלול שלוש עמודות:

 

1. תקציב מתוכנן – זוהי עמודת התקציב אותה בנינו בסעיף הקודם.

 

2. ביצוע בפועל – את כל ההכנסות וההוצאות השוטפות נעדכן בעמודה זו על פי הסעיפים המתאימים.

 

3. הפרש – עמודה זו מתקבלת כהפרש בין התקציב המתוכנן לבין הביצוע בפועל. את ההפרש יש לנתח בכדי לזהות את הגורמים לסטייה ובמטרה לגבש צעדים מתקנים.

 

יישום מעשי של בקרה תקציבית

 

יש לעקוב באופן שוטף אחר הנתונים המשתקפים בדוח הבקרה התקציבית, לנתח את המידע ולקבל החלטות ניהוליות ביחס לצעדים המתבקשים.

 

התמודדות לדוגמא עם סטיות מהתקציב:

 

הכנסות

כאשר מתגלה כי ההכנסות בפועל נמוכות מההכנסות שנכללו בתקציב, יש לזהות מהיכן נובעת הסטייה. יש לבחון האם הירידה במכירות נובעת מלקוח מסוים, האם ניכרת ירידה במכירה של מוצר  או של קו מוצרים מסוים או שמא הפגיעה בהכנסות נובעת ממגזר פעילות מסוים בעסק. לאחר שזיהינו בדיוק מהיכן נוצרה הסטייה בהכנסות יהיה עלינו להתמודד עם הבעיה באופן נקודתי ולשקול פיתרונות כגון הגברת מאמצי המכירה, שינויים באסטרטגיית ההמחרה, ניסיון לחפש לקוחות ושווקים חדשים וכן הלאה.

 

עלויות חומרי גלם

נניח שגילינו חריגה שלילית מהתקציב בסעיף צריכת חומרי גלם. גם כאן נתחיל באיתור הסיבות לחריגה. סטייה בצריכת חומרי גלם עלולה להעיד על עלייה שלא הבאנו בחשבון במחירי חומרי הגלם, על בעיית תפעול הגוררת ירידה ביעילות הייצור ופחת גבוה מדי, על התנהלות לקויה של הרכש בעסק ואף על גניבות מהעסק. בכל מקרה ראוי לזהות את הבעיה בשלב מוקדם ככל שניתן ולטפל במקור לסטייה. בהתאם למקור החריגה ניתן לשקול פתרונות כגון: ניהול קפדני יותר של מערך הייצור, ניהול מו"מ יסודי עם ספקי חומרי הגלם והגברת אמצעי האבטחה בעסק.

 

הוצאות שכר

 

חריגה תקציבית בסעיף הוצאות השכר בעסק עשויה להעיד על ניהול בעייתי ולא יעיל של כוח האדם. יש לאתר באופן מדויק את הסיבות לחריגה אשר עלולות להיות למשל גיוס עובדים נוספים לעסק שלא בהתאם לתכנון, היעדר בקרה על ביצוע שעות נוספות של העובדים, העלאות שכר בלתי מתוכננות וכד'. לאחר איתור מקור החריגה יש להגדיר או לחדד את הנהלים הרלוונטיים הנוגעים לניהול כוח האדם בעסק, למשל נוהל מחייב לאישור מראש של ביצוע שעות נוספות.

 

 חשיבותו של הגילוי המוקדם לניהול העסקי

 

כאשר לא מנוהלת בקרה תקציבית בעסק קיים קושי בגילוי מוקדם של בעיות וחריגות ובדרך כלל הפעם הראשונה שמגלים את הבעיה תהיה בדוח הרווח וההפסד השנתי שנערך לאחר שהסתיימה שנת הפעילות או כאשר העסק נקלע לבעיות בתזרים המזומנים.

 

חשוב לזכור כי לגבי סטיות מסוימות אנו נהיה מוגבלים ביכולתנו להגיב ולהשיג שינוי ולעיתים נצטרך להשלים עם העובדה כי לא נצליח לעמוד ביעדי התקציב. כך למשל עלול לקרות אם הירידה בהכנסות נובעת ממגמה שלילית בלתי צפויה במשק או בענף. אף על פי כן חשוב מאד שנדע על קיומה של הסטייה מוקדם ככל שניתן בכדי לנקוט בצעדים חיוניים. אם זיהינו פגיעה בהכנסות שנובעת מהשפעות מאקרו כלכליות יתכן שנרצה לשקול צעדי התייעלות וצמצום בסעיפים אחרים בעסק לרבות הקטנת מצבת כוח האדם או הפסקת פעילויות מסוימות בעסק.

 

ניהול עסקי יעיל הכולל ניהול בקרה תקציבית מאפשר לנו לבדוק האם אנו עומדים ביעדים שהצבנו, לשלוט בצורה טובה יותר בהוצאות, לשפר את הרווחיות של העסק ולקבל החלטות ניהוליות ועסקיות איכותיות יותר ובזמן אמת. כדאי לדעת כי התועלת שבניהול תקציב בעסק עולה בהרבה על המאמץ הנדרש לבניית תקציב ולניהול בקרה תקציבית.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545