ניהול הון חוזר

ההון החוזר מהווה חלק מההון התפעולי בעסק ומשמש כאמת מידה לנזילות התפעולית של העסק. ההון החוזר מחושב כנכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות. בדרך כלל המרכיבים המשמעותיים ביותר בהון החוזר הם לקוחות, מלאי וספקים. להון החוזר השפעה מהותית על רמת הנזילות של העסק כאשר ניהול יעיל ומתוכנן של ההון החוזר עשוי להפחית את צורכי האשראי של העסק ממקורות חיצוניים. כלומר כל שיפור שיושג בניהול ההון החוזר יפחית את רמת החוב הקיימת (ברוב המקרים בעיקר חוב בנקאי), ישחרר מקורות מימון להזדמנויות עסקיות ולמטרות חשובות אחרות בעסק. ניהול יעיל של הון חוזר  משפר את תזרים המזומנים, את מצבו הפיננסי של העסק ואת יכולתו להתמודד עם משברים פיננסיים. ההון החוזר משפיע על הנזילות של העסק ולכן ניהול הון חוזר שאינו מיטבי יפגע בנזילות של החברה ויגדיל את עלויות המימון והריבית (עדיף וכמובן גם זול יותר להיות חייב יותר כסף לספקים מאשר לנצל את מסגרת האשראי הבנקאית). ניהול ההון החוזר הוא תהליך מתמשך ובכדי להשיג את התוצאות הרצויות יש ליישמו בנחישות לאורך זמן ולא על בסיס תקופתי או חד פעמי. את ההון החוזר יש לנהל בצורה שקולה ולהימנע מפגיעה בפעילותה השוטפת של החברה.

 

בכדי לשפר את ניהול ההון החוזר ואת נזילות העסק אנו נפעל בשלושה מישורים עיקריים:

1.    הקטנת יתרות הלקוחות – בעיקר על ידי צמצום האשראי הניתן ללקוחות החברה וייעול תהליכי החיוב וגביית חובות. צמצום אשראי ללקוחות יקדים את כניסת המזומנים לחברה, ישפר את תזרים המזומנים ויפחית את צריכת האשראי הבנקאי בעסק.

2.    הקטנת יתרות המלאי – בעיקר על ידי דחיית מועד האספקה של המוצרים וייעול תהליכי הייצור, הרכש, וניהול המלאי. החזקת רמות מלאי גבוהות מעבר לנדרש מרתקת סכומי כסף מיותרים להון החוזר, מעיבה על תזרים המזומנים ומצריכה הגדלה של האשראי הבנקאי.

3.    הגדלת יתרות הספקים – בעיקר על ידי הגדלת האשראי המתקבל מספקים ותשלום במועד האחרון האפשרי. הגדלת האשראי מספקים תאפשר לעסק לדחות תשלומים ובכך למעשה נהנה העסק ממימון זול. גם הגדלת יתרות הספקים משפרת את תזרים המזומנים ומפחיתה את צריכת האשראי הבנקאי.

 

יש להשקיע את עיקר המאמצים באותם גורמים אשר השפעתם על ההון החוזר היא המשמעותית ביותר. המדדים העיקריים לבחינת הנזילות התפעולית יהיו ימי לקוחות, ימי מלאי וימי ספקים. ניתן לקרוא כיצד מחושבים המדדים האלה במאמר ניתוח דוחות כספיים. תהליכי השיפור חייבים להיות מוטמעים בעסק מרמת ההנהלה ועד אחרון העובדים. על ההנהלה לשתף את העובדים בתהליך ולהגדיר יעדים ברורים ומדידים (למשל צמצום ימי הלקוחות הממוצעים מ-70 ימים ל-45 ימים או למשל הקטנת ימי המלאי מרמה של 180 ימים לרמה של 120 ימים). את השינויים יש לבצע בצורה מדורגת בכדי להימנע ככל שניתן מפגיעה בפעילות העסקית השוטפת של העסק. שיפור ההון החוזר דורש בעיקר ייעול ושיפור של תהליכים שונים בעסק וניהול משא ומתן עם לקוחות ועם ספקים.

 

ניהול עסק מתייחס בין היתר גם לניהול ההון החוזר. ניהול יעיל של הון חוזר ישפר את תזרים המזומנים של העסק, את נזילותו הפיננסית ויקטין את תלותו של העסק באשראי הבנקאי. בתקופות מתמשכות של משבר אשראי עסקים רבים סובלים ממחנק אשראי ולחץ בתזרים המזומנים ואחת הדרכים היעילות ביותר להתמודדות עם המצב הזה היא לשפר את ניהול ההון החוזר בעסק.

 

כדי להבין כיצד מנהלים בצורה טובה יותר את ההון החוזר ואת תזרים המזומנים בעסק קראו את המדריך המעשי לניהול תזרים מזומנים>>

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545