• ראשי
  • ניתוח דוחות כספיים

ניתוח דוחות כספיים

דוחות כספיים של חברה מציגים את מצבה הכספי, את תוצאות פעילותה, את השינויים בהונה העצמי ואת תזרימי המזומנים שלה. הדוחות הכספיים משמשים גורמים שונים למטרות שונות. בין אם אתם משקיעים בשוק ההון המתעניינים בהשקעה במניות, בין אם אתם בעליה או מנהליה של חברה ובין אם אתם כבעלי עסק מעוניינים לבחון את האפשרות להעמיד אשראי בסכום מהותי לאחד מלקוחותיכם, כדאי לכם מאד לדעת מהו ניתוח דוחות כספיים וכיצד יש לבצעו.

 

להלן הגורמים העיקריים אשר עושים שימוש בדוחות הכספיים של החברה:

 

1.    הנהלת החברה – הדוחות הכספיים משמשים את הנהלת החברה לצורך ניהול והערכת ביצועים. ההנהלה מתווה את האסטרטגיה העסקית של החברה ומבצעת פעולות ניהול שוטפות. פעולות הניהול ישפיעו על הצלחתה העסקית והפיננסית של החברה. הדוחות הכספיים מציגים בצורה כמותית את המצב הפיננסי ואת תוצאות פעולותיה העסקיות של החברה ליום חתך מסוים או עבור תקופה מוגדרת. הנהלת החברה משתמשת בדוחות הכספיים כדי להעריך את מידת ההצלחה של פעולות הניהול שבוצעו וכדי לתכנן את פעולות הניהול הדרושות בעתיד.

2.    תאגידים בנקאיים ונותני אשראי – בנקים ונותני אשראי אחרים עושים שימוש בדוחות הכספיים בעיקר על מנת לבדוק את איתנותה הפיננסית של החברה ויכולתה לפרוע את ההלוואות והאשראי שהועמדו לרשותה. נותני אשראי יבקשו לבדוק בין היתר את מצב הנזילות של החברה, רמת המינוף שלה, יכולתה לייצר תזרימי מזומנים אשר אמורים לשרת את החובות וכו'.

3.    רשויות המס – כל חברה בע"מ נדרשת להגיש בסוף כל שנה לרשויות המס דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון. מטרתן העיקרית של רשויות המס היא לבדוק את הדיווח על ההכנסה החייבת לצורכי מס.

4.    בעלי מניות ומשקיעים פוטנציאליים בחברה – בעלי מניות ומשקיעים יבקשו ללמוד מהדוחות הכספיים בעיקר על פוטנציאל התשואה הטמון בהשקעה בחברה ועל רמת הסיכון הטמונה בהשקעה בה.

 

ניתוח דוחות כספיים ייערך באופן שונה על ידי כל אחד מהגורמים הנ"ל בהתאם למטרות ולמידע הנדרש על ידם.

 

הדוחות הכספיים כוללים ארבעה דוחות:

 

1.    מאזן החברה – מאזן החברה מציג את הנכסים וההתחייבויות ליום חתך מסוים (בדרך כלל לסוף השנה או לסוף כל רבעון). באופן כללי הנכסים פחות ההתחייבויות מהווים את ההון העצמי של החברה.

2.    דוח רווח והפסד – דוח זה מציג את תוצאות הפעילות של החברה בתקופה נתונה (שנה, רבעון). הדוח מציג את הכנסות החברה ואת הוצאותיה בתקופה. באופן כללי הכנסות החברה בניכוי הוצאותיה משקפים את הרווח של החברה.

3.    דוח על השינויים בהון העצמי – דוח זה מציג את השינויים בהון העצמי במהלך תקופה מסוימת. ישנם מספר גורמים המשפיעים על ההון העצמי של החברה כגון רווח או הפסד בתקופה, חלוקת דיבידנד, גיוס הון והנפקת מניות וכו'. הדוח על השינויים בהון העצמי מציג את השפעת הגורמים האלה על ההון העצמי. הדוח על השינויים בהון העצמי מציג את השינויים ביתרת ההון העצמי של החברה בין תחילת התקופה לסופה.

4.    דוח על תזרימי המזומנים – דוח זה מציג את התנועה בתזרימי המזומנים של החברה בתקופה מוגדרת. כידוע רווחים חשבונאיים אינם זהים לתזרים המזומנים ולכן קיימת חשיבות רבה לדעת לא רק מהו הרווח שייצרה החברה בתקופה אלא גם מהו תזרים המזומנים שייצרה החברה. דוח תזרים המזומנים מציג את השינויים ביתרת המזומנים של החברה בין תחילת התקופה לסופה. דוח תזרים המזומנים מסווג את תנועת המזומנים על פי שלוש קטגוריות – תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, תזרימי מזומנים מפעילות השקעה ותזרימי מזומנים מפעילות מימון. למידע נוסף על תזרים מזומנים.

 

בין ארבעת הדוחות הנ"ל מתקיימים יחסי גומלין ולכן ניתוח הדוחות כספיים ייערך בהתאם תוך התחשבות בקשר בין הדוחות הכספיים השונים.

 

השוואה וניתוח דוחות כספיים יש לבצע עבור מספר תקופות דיווח וזאת במטרה לזהות מגמות לאורך זמן. חשוב לדעת האם לאורך השנים החברה נמצאת במגמת צמיחה או במגמת דעיכה, האם שיעורי הרווחיות שלה נשחקים עקב תחרות הולכת וגוברת בענף, האם מצבה הפיננסי משתפר או מתערער לאורך הזמן, האם ניתן לזהות התייעלות תפעולית וכד'. ניתוח דוחות כספיים אינו יכול להתבצע במנותק מהעבר. כל מידע מהדוחות הכספיים מקבל פרספקטיבה אחרת כאשר אנו משווים אותו לתקופה קודמת. על ידי ניתוח דוחות כספיים לאורך זמן ניתן לזהות סימני אזהרה וגורמי סיכון כבר בשלבים מוקדמים.

 

במקביל לניתוח הדוחות הכספיים והשוואתם בין תקופות שונות חשוב גם לערוך השוואה לחברות אחרות באותו ענף או לחברות בעלות מאפיינים דומים. כך למשל שיעורי הרווחיות השולית (רווח נקי ביחס למחזור ההכנסות) שונים מאד בין ענף הקמעונות לענף התקשורת. בענף הקמעונות נצפה לראות שיעורי רווחיות שולית נמוכים לעיתים של 1%-3% בעוד שבענף התקשורת ניתן למצוא שיעורי רווחיות שולית של 10%-20%. לפיכך השוואה בין שתי חברות מענפים שונים לא תחשב כמועילה במיוחד. מנגד, ניתוח של דוחות כספיים והשוואתם בין שתי חברות דומות כמו למשל בין סלקום לבין פרטנר תוכל ללמד אותנו רבות על ההבדלים בין שתי החברות.

 

ניתוח דוחות כספיים כולל מגוון רחב של השוואות, ניתוחים ובחינת יחסים פיננסיים.

להלן הקטגוריות העיקריות של היחסים הפיננסיים:

 

1.    יחסי נזילות פיננסית – יחסים פיננסיים בקטגוריה זו מלמדים את מבצע ניתוח הדוחות הכספיים על רמת הנזילות של החברה ויכולתה לפרוע במועד את התחייבויותיה. להלן מספר יחסי נזילות חשובים:
היחס השוטף =  סה"כ נכסים שוטפים מחולקים בהתחייבויות שוטפות
היחס המהיר =  סה"כ נכסים שוטפים (בנטרול המלאי) מחולקים בהתחייבויות שוטפות
רמת נזילות מיידית = מזומנים ושווי מזומנים כולל ניירות ערך סחירים מחולקים בהתחייבויות שוטפות.

 

ככל שיחסי הנזילות גבוהים יותר כך גוברת יכולתה של החברה לפרוע את חובותיה במועד.

 

2.    יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים בקטגוריה זו מלמדים על שיעורי הרווחיות של החברה – רווחיות גולמי, רווחיות תפעולית, שולי רווח. שיעורי הרווח של החברה לאורך זמן ובהשוואה למקובל בענף מלמדים על הפוטנציאל של החברה ועל רמת הסיכון בה החברה פועלת. חברות בעלות יתרון תחרותי ובעלות בידול עסקי מובהק תוכלנה בדרך כלל להציג שיעורי רווחיות גבוהים יותר. להלן מספר יחסי רווחיות חשובים:

שיעור הרווח הגולמי = רווח גולמי מחולק במחזור ההכנסות
שיעור הרווח התפעולי = רווח תפעולי מחולק במחזור ההכנסות
שיעור הרווח הנקי (שולי הרווח) = רווח נקי מחולק במחזור ההכנסות
תשואה להון העצמי = רווח נקי או תפעולי מחולק בהון העצמי

 

ככל ששיעורי הרווחיות גבוהים יותר כך מצבה העסקי והפיננסי של החברה טוב יותר ומאפשר קבלת תשואות גבוהות יותר.

 

3.    יחסי מבנה ההון – יחסים פיננסיים אלה מלמדים על רמת המינוף הפיננסי בה החברה פועלת כלומר מהי רמת ההון העצמי ומהי רמת ההון הזר של החברה. ככל שהחברה פועלת ברמת מינוף גבוהה יותר (יותר הון זר ופחות הון עצמי) כך היא מגדילה בדרך כלל את רמת הסיכון. ראוי לזכור שההון העצמי משמש כמעין כרית ביטחון לנושי החברה.
היחס המועדף עלי בקטגוריה זו הוא:

שיעור ההון העצמי מהמאזן = הון עצמי מחולק בסך המאזן

 

שיעור מינוף גבוה מדי מגדיל את רמת הסיכון של החברה ופוגע ביכותה להתמודד עם משברים.

 

4.    יחסי יעילות תפעולית –  בקטגוריה זו נכללים יחסים פיננסיים המלמדים את מנתח הדוחות הכספיים על רמת היעילות התפעולית של החברה ובעיקר לגבי רמות המלאי המוחזקות בעסק, האשראי הניתן ללקוחות, האשראי המתקבל מספקים, רמת מכירות לעובד וכו'. להלן מספר יחסים פיננסיים חשובים בקטגוריה זו:

 

ימי מלאי = יתרת המלאי מחולקת בעלות המכר וכפול מספר הימים בתקופה הנמדדת.

ימי לקוחות = יתרת לקוחות מחולקת במכירות וכפול מספר הימים בתקופה הנמדדת.

ימי ספקים = יתרת ספקים מחולקת בקניות וכפול מספר הימים בתקופה הנמדדת.

 

* במידה ועורכים את החישוב על פי דוח שנתי ההכפלה תהיה ב-365 ימים ובמידה ועורכים את החישוב על פי דוח רבעוני ההכפלה תהיה ב-90 ימים.

 

מספר ימי מלאי נמוך מעידים על יעילות (בהנחה שהחברה מצליחה לספק את כל ההזמנות מלקוחותיה).

מספר ימי לקוחות נמוך ומספר ימי ספקים גבוה מסייעים לחברה בניהול יעיל של ההון החוזר ומפחיתים את הצורך במימון בנקאי.

 

הכנסות לעובד = מחזור הכנסות מחולק במספר העובדים.

 

ככל שההכנסה לעובד גבוהה יותר כך עולה יעילותה של החברה ורווחיותה.

מידע חשוב נוסף שיש לבחון לצורך ניתוח דוחות כספיים הוא היחס בין הרווח החשבונאי לבין תזרים המזומנים מפעילות שוטפת. חשוב לדעת האם החברה מרוויחה מבחינה חשבונאית אך איננה מצליחה לתרגם את הרווחים למזומנים. כך למשל חברה אשר מציגה צמיחה במכירות הודות להגדלת האשראי המוענק ללקוחותיה, תראה אמנם רווח גדול יותר אולם הרווח הזה אינו מתורגם באופן מיידי לתזרים מזומנים אלא לחובות פתוחים.

 

ניתוח דוחות כספיים עשוי לספק סימני אזהרה חשובים למנהלים ולמשקיעים. סימני אזהרה כאמור עשויים להשתקף ביתרות מלאי הולכות וגדלות, בשחיקה בשיעורי הרווחיות, בירידה ברמת הנזילות, בעלייה ברמות המינוף הפיננסי וכן הלאה. לניתוח דוחות כספיים חשיבות קריטית למשקיעים אשר מחפשים תשואות וגם למנהלים אשר מעוניינים להשתמש במידע הקיים ממילא בכדי לנהל בצורה טובה יותר את החברה.

 

ניתוח דוחות כספיים עבור משקיעים פוטנציאליים המתעניינים בהשקעה במניות יכניס למשוואה גם את שוויה של החברה. הנכם מוזמנים לקרוא גם את המדריך המקיף שכתבתי בנושא השקעה במניות המציג בין היתר ניתוח דוחות כספיים המותאם למשקיעים.

 

מנהלי חברות המעוניינים למנף את פעילותם העסקית בצורה אחראית ולקבל החלטות עסקיות ופיננסיות אופטימאליות על בסיס המידע המשתקף בין היתר בדוחות הכספיים, טוב יעשו אם יפנו לקבל ייעוץ פיננסי וייעוץ כלכלי מיועץ מקצועי ומוסמך.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545