• ראשי
  • הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

הלוואות לעסקים קטנים מהוות עבורם פעמים רבות כמקור חמצן וכמנוע צמיחה מרכזי. קושי בקבלת הלוואות לעסקים קטנים עשוי להוות מכשול משמעותי בהקמה ובהרחבה של עסק. הקושי העיקרי של העסקים הקטנים לקבל הלוואות מהמערכת הבנקאית נובע מיכולתם המוגבלת להעמיד ביטחונות ראויים לטובת ההלוואות. הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה הוקמה על ידי משרד האוצר ומשרד התעשייה והמסחר, החלה לפעול בשנת 2003 ומהווה אלטרנטיבה הולמת ומקור לקבלת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בסיוע המדינה. הקרן מופעלת על ידי ארבעה בנקים: בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק אוצר החייל ובנק מרכנתיל. הגופים המתאמים מטעם הממשלה הם חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ וחברת BDI COFACE. תפקידם העיקרי של הגופים המתאמים הוא לקשר בין העסקים לבין הבנקים המלווים, לטפל בבקשות המוגשות ולערוך את הבדיקה הכלכלית הראשונית של העסק. ההלוואות לעסקים קטנים ניתנות לעסקים בכל תחומי הפעילות לרבות בנייה, מסחר, שירותים, תעשייה, חקלאות, תיירות וכו'.

 

מסלולים ותנאים לקבלת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

 

עסקים קטנים – מחזור הכנסות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח בשנה שקדמה לבקשה

עסקים בינונייים– מחזור הכנסות שנתי של בין 25 ל-100 מיליון ש"ח בשנה שקדמה לבקשה

עסק זעיר – מחזור הכנסות שנתי של עד 3 מיליון ש"ח בשנה שקדמה לבקשה

1. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים לצורך מימון הון חוזר והשקעות

מסלול זה מתאים בעיקר לעסקים קטנים המצויים בצמיחה אך סובלים מקשיים בתזרים מזומנים ובהון בחוזר וכן לעסקים קטנים הנדרשים לביצוע השקעות אחרות לצורך פיתוח העסק. גם עסקים אשר מציגים רווחיות בדרך כלל אולם נקלעו למשבר נקודתי שסיבותיו מוגדרות וברורות, יוכלו להגיש בקשה להלוואות על פי מסלול זה.

סכומי ההלוואות במסלול זה:

עסקים בעלי מחזור שנתי בסך של עד 6.25 מיליון ₪ – הלוואה בסך של עד 500 אלף ₪.

עסקים בעלי מחזור שנתי בסך של 100-6.25 מיליון ₪ – הלוואה בשיעור של עד 8% ממחזור ההכנסות.

תקופת ההלוואה: עד חמש שנים בתשלומים חודשיים כאשר ניתן לקבל דחייה של עד חצי שנה על תשלומי הקרן (גרייס).

שיעור הריבית: כמקובל בבנקים להלוואות לעסקים קטנים מהסוג הזה.

בטחונות: בשיעור של 25% מגובה ההלוואה וכן ערבות בעלים אישית על מלוא סכום ההלוואה. המדינה תהיה ערבה ל-70%/60% מההלוואות לעסקים קטנים. במסלול השקעות נדרשת גם השקעה של הבעלים בשיעור של כ-20% מסך ההלוואה/ההשקעה.

2. הלוואות לעסקים בהקמה

 

עסק בהקמה הוא עסק העומד באחד התנאים האלה:

א. עסק שטרם החל לפעול

ב. עסק אשר ההשקעה בו תרחיב את פעילותו כך שהסטאטוס שלו ישתנה מעוסק פטור לעוסק מורשה או לחברה בע"מ

ג. עסק שטרם עשה שימוש במסגרות אשראי ובלבד שמחזור ההכנסות שלו מיום ההקמה אינו עולה על 500 אלף ש"ח

ד. בעל עסק אשר נתן שירותים עד היום ממקום המגורים המחליט להעביר את העסק למקום ייעודי ובלבד שמחזור ההכנסות שלו מיום ההקמה אינו עולה על 500 אלף ש"ח

מסלול זה מתאים לעסקים חדשים בשלבי הקמתם – הקמת עסק.

סכום ההלוואה: עד 500 אלף ₪

תקופת ההלוואה: עד חמש שנים בתשלומים חודשיים כאשר ניתן לקבל דחייה של עד חמישה חודשים על תשלומי הקרן (גרייס).

שיעור הריבית: כמקובל בבנקים להלוואות לעסקים קטנים מהסוג הזה.

בטחונות: בשיעור של עד 10%/25% מגובה ההלוואה וכן ערבות בעלים אישית על מלוא סכום ההלוואה. המדינה תהיה ערבה ל-70%/85% מההלוואות לעסקים קטנים. במסלול הלוואות לעסקים בהקמה נדרשת גם השקעה של הבעלים בשיעור של כ-20% מסך ההלוואה/ההשקעה.

3. הלוואות לעסקים זעירים

מסלול זה מתאים לעסקים קטנים בהקמה או עסקים אחרים הזקוקים למימון של הון חוזר או השקעות לפיתוח העסק.

סכום ההלוואה: עד 100 אלף ₪ לעסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו אינו על 3 מיליון ₪.

תקופת ההלוואה: עד חמש שנים בתשלומים חודשיים כאשר ניתן לקבל דחייה של עד חמישה חודשים על תשלומי הקרן (גרייס).

שיעור הריבית: כמקובל בבנקים להלוואות לעסקים קטנים מהסוג הזה.

בטחונות: בשיעור של עד 25% מגובה ההלוואה וכן ערבות בעלים אישית על מלוא סכום ההלוואה. המדינה תהיה ערבה ל-60%/70% מההלוואות לעסקים קטנים.

בעסק קיים – השקעת הון עצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה

בעסק בהקמה – השקעת הון עצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה

 

בעלי העסק יכולים להציע במסגרת דרישת הבנקים ל-25% ביטחונות, שעבוד נכס כלשהו לטובת הבנק או העמדת ערבות של גורם שלישי על ההלוואה.

 

תנאי סף נוספים לקבלת ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים הם:

א. היעדר חובות של העסק לרשויות המס

ב. אי מוגבלותו של חשבון הבנק של העסק או של אחד מבעליו.

ג. היעדר תביעות משפטיות מבנק כלשהו נגד העסק ו/או בעליו

ד. לא קיימת הלוואה במסגרת "קרן העולה העצמאי"  או קרן יצואנים

ה. העסק אינו מצוי בתהליכי כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים או הסדר נושים

ו. לעסק לא קיים חוב המוגדר כפגום בחשבונות הקיימים.

האינטרסים במתן ההלוואות לעסקים קטנים

הבנק מעוניין ליהנות ממרווחי הריבית הנהוגים על ההלוואות ולהקטין ככל שניתן את הסיכון לחדלות פירעון. מאחר שהמדינה ערבה ל-60%-85% מההלוואות לעסקים קטנים, גם האינטרס של המדינה הוא שהעסק יוכל לפרוע את ההלוואה. לנוכח זאת ניתן להבין כי למרות השיקולים הלאומיים לטובת פיתוח של עסקים קטנים ותמיכה בהם ולמרות שמדובר בקרן לסיוע לעסקים קטנים, אף אחד מהגורמים המעורבים אינו מעוניין להפסיד כסף. כלומר, ההלוואה חייבת לעמוד בקריטריונים הכלכליים הרגילים של כל הלוואה אחרת – כושר פירעון של הלווה וסבירות גבוהה מבחינת המלווה לקבל את הכסף שלו בחזרה. עסקים חדשים בהקמה, עסקים בהרחבה ועסקים המצויים בצמיחה מציגים בדרך כלל כדאיות כלכלית ולכן סביר להניח שסיכוייהם לקבל הלוואות יהיו טובים יותר.
ניהול עסק בצורה יעילה ומקצועית תוך הגדרת יעדים עסקיים ברורים מהווה יתרון משמעותי המאפשר לקבל הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה גם אם קיימים לחצי תזרים מסוימים אך קיים גם פוטנציאל לרווח ולצמיחה. החוכמה הגדולה היא לנסות להימנע מלהגיע למצב פיננסי קשה אשר יקטין את סיכויי קבלת ההלוואות בערבות מדינה. תכנון יסודי, יוזמה עסקית ותגובה מוקדמת לאירועים, הם המפתח להצלחת עסקים ולהישרדותם. סביר להניח כי עסק בריא המנוהל ביעילות ובמקצועיות יוכל להתמודד גם עם משבר פיננסי נקודתי, בין היתר על ידי פנייה לקרן לסיוע לעסקים קטנים.

השלבים בתהליך קבלת הלוואות לעסקים קטנים

1.    תשלום אגרה לחשב הכללי בסך של 500 ₪ עבור פתיחת תיק – באחד הסניפים העסקיים של הבנקים העובדים עם הקרן או אצל הגוף המתאם.

2.    הגשת טפסים לגוף המתאם – את הבקשות  יש להפנות לחברת תבור פיננסים ולחברת BDI COFACE.

3.    ביצוע בדיקה כלכלית של הגוף המתאם לאחר פגישה עם מגיש הבקשה להלוואה. בסוף הבדיקה עשויה הבקשה להידחות או לקבל המלצה חיובית להמשך בדיקות של הבנק.

4.    במידה שנתקבלה המלצה חיובית בסעיף הקודם, הבקשה תידון בוועדת אשראי הכוללת את נציגי הבנק, נציגי הגוף המתאם ונציג ועדת ההיגוי. וועדת האשראי עשויה לקבל החלטה על דחייה או קבלת הבקשה. אם הבקשה מתקבלת על ידי וועדת האשראי, מופנה העסק לבנק לצורך קבלת ההלוואה. בעת העמדת ההלוואה תשולם עמלה בשיעור של 0.5%-1.5% בהתאם למחזור ההכנסות.

טפסים ומסמכים דרושים לצורך הגשת הבקשה להלוואות לעסקים קטנים

לצורך הגשת הבקשה נדרש היזם או בעל העסק למלא טפסים ולהמציא מסמכים אשר יאפשרו לגוף המתאם ולבנק לבחון את רמת הסיכון ואת הכדאיות הכלכלית שבהעמדת ההלוואה. הטופס מזכיר תוכנית עסקית וכולל בין היתר את תאור החברה, תאור המוצרים או השירותים, תאור הענף, ניתוח השוק והמתחרים, מידע לגבי הבעלים והיזמים, מידע לגבי עובדים, לקוחות וספקים של העסק, תוצאות הפעילות, המצב הכספי, תוכנית תפעולית, תוכנית השקעות, תחזיות פיננסיות וכן תצהירים ואישורים הנדרשים על ידי הבנקים. לצורך הגשת הבקשה להלוואות לעסקים קטנים קיים גם צורך לצרף לטפסים מסמכים נוספים כגון: דוח רשם החברות, דוחות כספיים של העסק ושל חברות קשורות, מאזני בוחן, דפי בנק, שומות מס וכו'. אם קיימת תוכנית עסקית נפרדת התומכת בבקשה להלוואה כדאי לצרף גם אותה.

ניתן למלא ולהגיש את טפסי הבקשה באופן עצמאי וניתן גם להסתייע לצורך כך ביועץ פיננסי ועסקי.

 

לסיכום

 

הלוואות לעסקים קטנים ובינונייים בסיוע המדינה עשויות להיות לעיתים ההבדל בין סגירת עסק לבין עסק משגשג. אף על פי כן ראוי לציין כי הלוואות לעסקים קטנים לכשעצמן אינן יכולות להוות כתחליף לתכנון ולניהול יעיל. ההלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה בהחלט עשויות לתת מענה להתמודדות עם מחנק אשראי ולחצים בתזרים המזומנים ובכפוף לכך שמצבו של העסק לא הידרדר מעבר לנקודה המסכנת את קיומו. במידה שאתם מאמינים בעסק ובצמיחתו והמכשול העיקרי הניצב בפניכם הוא מחסור בתזרים מזומנים, יהיה עליכם לשקול ברצינות פנייה לקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה לצורך הגשת בקשה לקבלת הלוואה לעסק.

הערה: יש לשים לב כי תנאי ההלוואות לעסקים קטנים וסכומיהן עשויים להשתנות כתוצאה משינויים שיוגדרו בעתיד על ידי המדינה. בנוסף ייתכנו בעתיד גם שינויים בתהליך הבקשה והאישור של ההלוואות לעסקים קטנים.

 

קראו עוד על חלופות אשראי חוץ בנקאי >>

תוכנית עסקית לדוגמא >>

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545