• ראשי
  • עוסק מורשה או חברה

עוסק מורשה או חברה

עוסק מורשה או חברה – מהם ההבדלים העיקריים ביניהם? מהם היתרונות העיקריים בפעילות במסגרת חברה בע"מ לעומת עוסק מורשה? כיצד מחושבת חבות המס בחברה בע"מ? כיצד מתחלקים בעלי המניות ברווחי החברה? מהי פעולת חלוקת דיבידנד בחברה וכיצד היא מחויבת אותה במס?

 

עוסק מורשה 

 

אדם המנהל את פעילותו העסקית באופן עצמאי והפועל בכפוף להיתר שהתקבל מרשויות המס. ההכנסה החייבת של העוסק מורשה נחשבת כהכנסתו של האדם עצמאי ועליה יחולו שיעורי מס ההכנסה השוליים החלים גם על שכירים. אצל עצמאים קיים שוני לעומת השכירים בתחשיב דמי הביטוח הלאומי. פעילות במסגרת של עוסק מורשה מתאימה בדרך כלל לעצמאים בעלי היקף פעילות עסקית קטן יותר שאינו מצדיק הקמת חברה בע"מ.

 

חברה בע"מ 

חברה בעירבון מוגבל היא חברה אשר מהווה ישות משפטית נפרדת מבעליה וממייסדיה. בעלי החברה נקראים בעלי מניות ושיעור החזקתם בחברה הוא בהתאם ליחס מניותיהם לכלל המניות של החברה.

 

הפעילות העסקית המתנהלת בחברה בע"מ נפרדת מפעילותם העסקית של בעלי מניותיה וכך במידה והחברה נכשלת בפעילותה ואינה מצליחה לפרוע את החובות לנושיה לא ניתן לפנות בדרישה לבעלי מניותיה. במקרים של פעילות בחוסר תום לב ניתן לדרוש את הרמת "מסך ההתאגדות" ולתבוע את בעלי המניות בגין חובות החברה. פעילות עסקית במסגרת של חברה מתאימה לפעילות עסקית בהיקף גדול יותר.

 

שני היתרונות המהותיים הטמונים בפעילות במסגרת של חברה בע"מ הם:

 

1.  אין תשלום מס על רווחים שאינם מחולקים לבעלי המניות. היתרון בכך הוא שניתן לבצע השקעות עתידיות בסכומים גבוהים יותר. אם החברה הרוויחה מיליון ₪ היא חייבת לשלם מס חברות בשיעור של 25% (נכון למועד כתיבת שורות אלה) וכך כל הרווח הנקי בחברה לאחר מס המסתכם ב-0.75 מיליון ₪ יוכל להתפנות להשקעה עתידית. עוסק מורשה שהיה מרוויח מיליון ₪ היה משלם מס לפי מדרגות המס החלות עליו, מס אשר עשוי להגיע עד לכדי 50% ולהותיר להשקעה רק כחצי מיליון ₪.

 

2.  ההפרדה המשפטית בין החברה לבין בעלי מניותיה מפחיתה את הסיכונים הפיננסיים והמשפטיים החלים על בעלי המניות של החברה (בתנאי שפעלו בתום לב).

 

מיסוי חברה בע"מ

 

יש לזכור כי החברה היא ישות משפטית נפרדת גם מבחינת דיני המס. המיסוי על הכנסות החברה מחושב בנפרד מהמיסוי על בעלי מניותיה.

 

דוגמא:  עזריאל וגבריאל החליטו להקים חברה משותפת. הם רשמו את חברת "צמד חמד בע"מ" ברשם החברות כאשר לחברה יש 100 מניות מונפקות (מניה היא בעצם תעודת בעלות).

 

לעזריאל הונפקו 75 מניות מתוך ה-100 ולגבריאל 25 מניות.

 

ולכן שיעור החזקתם בחברה הוא:

 

עזריאל 75%

 

גבריאל 25%

 

נניח שבשנה מסוימת הרוויחה חברת צמד חמד בע"מ רווח לפני מס בסך של 1,000,000 ₪

 

החברה כפופה למס חברות החל עליה העומד נכון למועד כתיבת המאמר על שיעור של 25%.

 

רווח לפני מס  1,000,000

 

מס חברות     (250,000)

 

רווח נקי          750,000

 

לאחר תשלום מס החברות, הרווח נשאר בחברה ואין תשלום מס נוסף על ידי בעלי מניותיה אם הם לא ימשכו את הרווח.

 

נניח כעת שעזריאל וגבריאל מחליטים למשוך את הרווח של החברה אליהם (בשפת העם – "כסף עד הבית"). פעולה זו תקרא חלוקת דיבידנד – משיכת הרווחים על ידי בעלי המניות של החברה. לחלוקת דיבידנד יש תנאים בסיסיים הקבועים בחוק החברות בכדי לא לפגוע בנושים של החברה.בדוגמא שלנו הרווח שיחולק לבעלי המניות יעמוד על 750,000 ₪ (כמובן שניתן למשוך גם פחות).

 

חלק בדיבידנד הכולל

מס על הדיבידנד 30%

דיבידנד לאחר מס

עזריאל 75%

750,000*75%= 562,500

562,500*30%= 168,750

393,750

גבריאל 25%

750,000*25%= 187,500

187,500*30% = 56,250

131,250

100% 

750,000

225,000 

525,000 

 

 

סה"כ מס חברות ומס על דיבידנד:

 

מס חברות         250,000

מס על דיבידנד   225,000

סה"כ מס           475,000

 

שיעור מס משוקלל על הרווח בחברה במידה שכולו יימשך עד הבית:

475,000/1,000,000 = 47.5%

 

במידה והרווח של החברה נמשך עד הבית, שיעורי המס הופכים להיות דומים יותר לאלה שחלים על עוסק מורשה. רווח שאינו נמשך כדיבידנד אלא נשאר בחברה לצרכי השקעה משלם שיעור מסך נמוך יותר.

 

מכאן ניתן להסיק כי עוסק מורשה אשר אינו צורך את כל הכנסתו לצורך קיומו וקיום משפחתו טוב יעשה אם יתייעץ וישקול הקמת חברה. במקרה של חברה בע"מ ההכנסה שאינה נצרכת באופן שוטף לא תחויב במס ותוכל להיות מופנית להשקעה כאשר סכום ההשקעה יהיה גדול יותר.

 

בכל מקרה, פעילות עסקית כעוסק מורשה או כחברה, זו החלטה שמומלץ לכם להתייעץ לגביה עם רואה החשבון או עם יועץ המס שלכם.

 

* יש לשים לב כי שיעור המס המצוינים במאמר נכונים למועד הכתיבה. יש לבדוק בכל עת מהם שיעורי המס העדכניים.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545