• ראשי
  • בדיקת נאותות – דיו דיליג'נס

בדיקת נאותות – דיו דיליג'נס

בדיקת נאותות נקראת באנגלית דיו דיליג'נס (Due Diligence) והיא משקפת תהליך של בדיקה ומחקר עסקי, פיננסי ומשפטי המבוצע בדרך כלל בטרם רכישתו של עסק או בטרם ביצוע השקעה בו. בדיקת נאותות אמורה לספק למשקיע מידע חשוב כגון: האם כדאי לרכוש את העסק, באיזה מבנה השקעה, באיזה מחיר, מהם הסיכונים ברכישה, מהו הפוטנציאל העתידי וכו'.

 

היקפה ומהותה של בדיקת הנאותות נגזרות ממספר גורמים ובין היתר סוג העסק הנרכש, מבנהו המשפטי והיקף העסקה. בדיקת הנאותות נפרשת על פני תחומים עסקיים, פיננסיים ומשפטיים שונים ובדרך כלל תחשוף ממצאים מהותיים אשר אינם נראים על פני השטח. ברוב המקרים בדיקת נאותות מקיפה ויסודית עשויה לדרוש גם שימוש בשירותיהם של מומחים נוספים כגון יועצים משפטיים, יועצים ארגוניים, יועצי שיווק, יועצים טכנולוגיים וכו'. בדיקת נאותות היא תהליך מקיף של מחקר וניתוח הכולל בין היתר שיחות עם גורמים בחברה או בעסק ובחינת דוחות ומסמכים. בדיקת נאותות טובה תציף את הסיכונים העיקריים ברכישת העסק.

 

להלן תחומים הנכללים בבדיקת נאותות:

 

מידע פיננסי שיש לנתח במסגרת בדיקת נאותות:

1.    דוחות כספיים של השנים האחרונות הכוללים דוחות רווח והפסד, מאזנים, דוחות תזרים מזומנים, דוחות על השינויים בהון.
2.    תקציב מול ביצוע
3.    תוכנית עסקית ותחזיות פיננסיות
4.    ניתוח מכירות לפי מוצרים, אזורים, ערוצי הפצה, לקוחות עיקריים.
5.    דוחות פיננסיים אחרים של ההנהלה
6.    התאמות בנקים
7.    דוחות תמחיר
8.    דוחות גיול לקוחות וספקים
9.    חשיפות וסיכונים פיננסיים ומדיניות ניהול סיכונים
10.    תוכנית השקעות עתידית
11.    צרכי ההון החוזר
12.    מבנה הון
13.    רשימת בעלי מניות
14.    אופציות וזכויות אחרות שניתנו
15.    היבטי מיסוי לרבות חשיפות מס, הפסדים להעברה, חובות לרשויות המס, התאמת מע"מ
16.    היבטי חשבונאות
17.    בדיקות אומדנים
18.    יחסים פיננסיים חשובים

 

מוצרי החברה (או שירותים):

1.    תאור המוצרים
2.    מוצרים תחליפיים
3.    לקוחות וערוצי הפצה עיקריים
4.    נתוני מכירה היסטוריים
5.    נתח השוק של החברה
6.    שינויים טכנולוגיים צפויים
7.    מוצרים חדשים של החברה
8.    תמחיר עלויות ורווחיות

 

שיווק, מכירות והפצה

1.    אסטרטגיה עסקית
2.    ערוצי הפצה
3.    היקף השוק ומגמות ענפיות
4.    איומים והזדמנויות בשוק
5.    תוכניות שיווק
6.    מדיניות המחרה
7.    שיעורי צמיחה בשנים האחרונות ושיעורי צמיחה חזויים.
8.    תוכניות תמרוץ לאנשי מכירות
9.    מדיניות שימור לקוחות

 

תחרות:

1.    תאור המתחרים
2.    מיצוב החברה בשוק
3.    חוזקות וחולשות

 

לקוחות:

1.    רשימת לקוחות לרבות נתוני מכירות בשנים האחרונות ותחזית מכירות עתידית
2.    שיתופי פעולה אסטרטגיים
3.    מכירות ללקוחות עיקריים (מעל 5% מהמחזור)
4.    תנאי אשראי מול לקוחות
5.    דוחות גבייה וחובות מסופקים ואבודים

 

נכסים:

1.    רשימות מלאי
2.    גיול המלאי
3.    רשימת כל הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים הנכללים במאזן
4.    טפסי פחת
5.    שווי נכסים מהותיים מול ערכם המאזני
6.    הסכמי חכירה ארוכי טווח

 

התחייבויות:

1.    פירוט הלוואות ואשראי בנקאי
2.    הלוואות ואשראי מגורמים אחרים
3.    לוחות סילוקין
4.    יתרות זכאים
5.    התחייבויות לעובדים
6.    התחייבויות לרשויות המס
7.    התחייבויות חוץ מאזניות
8.    התחייבויות לביצוע השקעות

 

עובדים והנהלה:

1.    תרבות ארגונית
2.    מבנה ארגוני
3.    זיהוי עובדי מפתח
4.    רשימת עובדים ומנהלים הכוללת תפקיד, ותק בחברה ותנאי העסקה
5.    פקודת שכר
6.    דוחות 126
7.    תוכניות תגמול לעובדים ולמנהלים
8.    קבלת הסכמי העסקה
9.    הפרשות לחופשה ולהבראה
10.    הפרשות לפיצויים

 

ספקים:

1.    רשימת ספקים
2.    תנאי אשראי מול ספקים
3.    ספקים עיקריים

 

תהליך הייצור והתפעול:

1.    תאור מתקני הייצור
2.    תאור תהליך הייצור
3.    מדיניות ניהול המלאי
4.    העסקת קבלני משנה
5.    תמחיר
6.    כללי בטיחות
7.    הובלה ושינוע
8.    אחריות ושירות למוצרים

 

מחקר ופיתוח:

1.    אסטרטגיה
2.    אנשי מפתח
3.    פעילויות עיקריות
4.    השקעות במו"פ

 

היבטים משפטיים ונושאי רגולציה:

1.    תביעות שהוגשו כנגד החברה
2.    תביעות שהחברה הגישה
3.    מבנה החזקות
4.    סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים וכו'
5.    פוליסות ביטוח
6.    פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון
7.    פרוטוקולים של ועדת ביקורת
8.    מכתבי ביקורת של רואי החשבון
9.    סקרי בקרה פנימית
10.    התכתבות עם הרשויות
11.    היבטי רישוי
12.    כל ההסכמים המהותיים עליהם חתומה החברה

 

כללי:

1.    זיהוי האינטרסים של המוכרים
2.    כדאיות ההשקעה
3.    מחיר ההשקעה
4.    מבנה ההשקעה האופטימאלי
5.    כל עניין אחר אשר עשוי לעלות במהלך בדיקת הנאותות

 

ממצאים לדוגמא אשר עשויים להיחשף בבדיקת נאותות:

1.    יתרות מלאי הרשומות בדוחות הכספיים בערך גבוה מאשר שוויין האמיתי
2.    הסכם כובל לשירות במחיר גבוה ממחיר השוק המקובל
3.    ירידה עקבית במכירות המוצר העיקרי של החברה עקב התיישנות טכנולוגית
4.    יתרת הפרשה לאחריות הרשומה בדוחות הכספיים בערך נמוך מדי
5.    תלות מהותית בלקוח עיקרי
6.    תלות בעובד מפתח מהותי
7.    מבנה ארגוני שאינו יעיל
8.    מחלוקת עם רשויות המס על דרך הטיפול בנושא מסוים ושומות שאינן סגורות
9.    בעיות תזרים שצפויות להתעורר בהתחשב בתשלומי החוב הבאים של החברה ובצרכי מימון ההון החוזר.
10.    סכסוך מסחרי שהתעורר בין החברה לבין ספק עיקרי
11.    מחיר עסקה גבוה ביחס להון העצמי המתוקן לאחר הממצאים בבדיקת הנאותות
12.    ועוד …

 

כפי שניתן להיווכח בדיקת הנאותות (דיו דיליג'נס) מהווה בחינה מקיפה ויסודית של תחומים עסקיים, פיננסיים ומשפטיים. בדיקת הנאותות מכוונת בין היתר לחשוף בעיות וסיכונים בעסק ובעסקה ועשויה למנוע ההפתעות לא נעימות המתגלות לאחר הרכישה. בכך מספקת בדיקת הנאותות למשקיע תמיכה להחלטה האם כדאי לרכוש את העסק, באיזה מחיר ובאילו תנאים. לנוכח החשיבות הגבוהה של ביצוע בדיקת נאותות ברכישת עסק או בהשקעה בו, לא מומלץ להימנע ממנה.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545